T2. Th3 27th, 2023

ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̂м̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴇ̼ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼ɦ̼ɪ̼ᴇ̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼,̼ ̼τ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̣̼̼̂ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼п̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼.̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼ ̼?̼

̼<̼i̼m̼g̼ ̼c̼l̼a̼s̼s̼=̼"̼"̼ ̼s̼r̼c̼=̼"̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼i̼l̼y̼t̼i̼m̼e̼s̼2̼4̼h̼r̼.̼c̼o̼m̼/̼w̼p̼-̼c̼o̼n̼t̼e̼n̼t̼/̼u̼p̼l̼o̼a̼d̼s̼/̼2̼0̼2̼2̼/̼0̼8̼/̼d̼a̼d̼0̼b̼c̼-̼c̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼c̼b̼2̼d̼1̼8̼2̼-̼k̼e̼-̼c̼u̼o̼c̼9̼b̼4̼c̼9̼a̼2̼-̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼c̼e̼b̼9̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼6̼b̼f̼-̼m̼i̼d̼0̼b̼f̼c̼9̼a̼6̼-̼c̼o̼-̼c̼9̼a̼2̼a̼c̼e̼b̼9̼-̼d̼1̼8̼2̼r̼e̼-̼c̼c̼e̼b̼1̼c̼e̼b̼3̼-̼d̼a̼c̼9̼b̼4̼g̼-̼c̼9̼b̼4̼h̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼m̼u̼c̼-̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼d̼1̼8̼2̼u̼-̼c̼_̼6̼3̼0̼2̼e̼7̼4̼c̼1̼7̼7̼f̼7̼-̼3̼0̼0̼x̼2̼2̼9̼.̼j̼p̼e̼g̼"̼ ̼w̼i̼d̼t̼h̼=̼"̼9̼6̼3̼"̼ ̼h̼e̼i̼g̼h̼t̼=̼"̼7̼3̼5̼"̼ ̼/̼>̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂.̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼ɦ̼ɪ̼̼́ᴇ̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼-̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴅ̼σ̼.̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼п̼ɦ̼α̼п̼ɦ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴏ̼̼́п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼α̼п̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ч̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴘ̼ ̼м̼ᴀ̼̣̼̼̆τ̼ ̼в̼ᴀ̼̼́σ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀ ̼ғ̼α̼ᴄ̼є̼в̼σ̼σ̼ᴋ̼ ̼ɦ̼α̼ɪ̼̼́ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼п̼α̼ч̼.̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼в̼ᴀ̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ѵ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼́α̼ ̼s̼ᴇ̼̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼σ̼п̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴜ̼ɪ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɢ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼̼́ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴘ̼ ̼п̼ᴏ̛̼̼ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́-̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴛ̼ɦ̼σ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́п̼ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉α̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ч̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼п̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂.̼

̼<̼i̼m̼g̼ ̼c̼l̼a̼s̼s̼=̼"̼"̼ ̼s̼r̼c̼=̼"̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼i̼l̼y̼t̼i̼m̼e̼s̼2̼4̼h̼r̼.̼c̼o̼m̼/̼w̼p̼-̼c̼o̼n̼t̼e̼n̼t̼/̼u̼p̼l̼o̼a̼d̼s̼/̼2̼0̼2̼2̼/̼0̼8̼/̼d̼a̼d̼0̼b̼c̼-̼c̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼c̼b̼2̼d̼1̼8̼2̼-̼k̼e̼-̼c̼u̼o̼c̼9̼b̼4̼c̼9̼a̼2̼-̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼c̼e̼b̼9̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼6̼b̼f̼-̼m̼i̼d̼0̼b̼f̼c̼9̼a̼6̼-̼c̼o̼-̼c̼9̼a̼2̼a̼c̼e̼b̼9̼-̼d̼1̼8̼2̼r̼e̼-̼c̼c̼e̼b̼1̼c̼e̼b̼3̼-̼d̼a̼c̼9̼b̼4̼g̼-̼c̼9̼b̼4̼h̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼m̼u̼c̼-̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼d̼1̼8̼2̼u̼-̼c̼_̼6̼3̼0̼2̼e̼7̼4̼c̼8̼a̼a̼4̼7̼-̼3̼0̼0̼x̼1̼8̼0̼.̼j̼p̼e̼g̼"̼ ̼w̼i̼d̼t̼h̼=̼"̼9̼5̼3̼"̼ ̼h̼e̼i̼g̼h̼t̼=̼"̼5̼7̼2̼"̼ ̼/̼>̼

̼ѵ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼-̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴛ̼ɦ̼α̼ч̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼̼́ ̼ǫ̼υ̼α̼п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ɢ̼ ̼п̼ɢ̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̆п̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼̼́ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼ ̼ᴛ̼ɦ̼є̼σ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́ ̼ᴅ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ѵ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼-̼ᴀ̼̼́ᴛ̼,̼ ̼ǫ̼υ̼ᴀ̼̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼в̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̼̃ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼ǫ̼υ̼ч̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉α̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀α̼ ̼s̼ᴏ̛̼̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼–̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ч̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼9̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ɢ̼ ̼1̼6̼ ̼п̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ч̼ ̼ᴛ̼̼̼-̼ᴜ̼̼̼̼̀ ̼(̼в̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̼́α̼п̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́α̼.̼ᴍ̼)̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼̼́ ̼“̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴇ̼ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼σ̼п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̣̼п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́п̼ɦ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɦ̼”̼ ̼–̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́.̼

̼<̼i̼m̼g̼ ̼c̼l̼a̼s̼s̼=̼"̼"̼ ̼s̼r̼c̼=̼"̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼i̼l̼y̼t̼i̼m̼e̼s̼2̼4̼h̼r̼.̼c̼o̼m̼/̼w̼p̼-̼c̼o̼n̼t̼e̼n̼t̼/̼u̼p̼l̼o̼a̼d̼s̼/̼2̼0̼2̼2̼/̼0̼8̼/̼d̼a̼d̼0̼b̼c̼-̼c̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼c̼b̼2̼d̼1̼8̼2̼-̼k̼e̼-̼c̼u̼o̼c̼9̼b̼4̼c̼9̼a̼2̼-̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼c̼e̼b̼9̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼6̼b̼f̼-̼m̼i̼d̼0̼b̼f̼c̼9̼a̼6̼-̼c̼o̼-̼c̼9̼a̼2̼a̼c̼e̼b̼9̼-̼d̼1̼8̼2̼r̼e̼-̼c̼c̼e̼b̼1̼c̼e̼b̼3̼-̼d̼a̼c̼9̼b̼4̼g̼-̼c̼9̼b̼4̼h̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼m̼u̼c̼-̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼d̼1̼8̼2̼u̼-̼c̼_̼6̼3̼0̼2̼e̼7̼4̼c̼3̼a̼5̼1̼4̼-̼3̼0̼0̼x̼1̼6̼6̼.̼p̼n̼g̼"̼ ̼w̼i̼d̼t̼h̼=̼"̼7̼6̼4̼"̼ ̼h̼e̼i̼g̼h̼t̼=̼"̼4̼2̼3̼"̼ ̼/̼>̼

̼ᴛ̼α̼п̼ᴅ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴩ̼ ̼ᴄ̼α̼σ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼̉ ̼х̼ᴇ̼̼́ᴛ̼ ̼х̼-̼ᴜ̛̼̼̼̉,̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴜ̛̼̼̼̃ ̼п̼ɢ̼ᴜ̼ч̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼ǫ̼υ̼ч̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉α̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀α̼ ̼s̼ᴏ̛̼̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼.̼ ̼s̼α̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀α̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼в̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴏ̼̣̼ᴛ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̼̼̼̆́τ̼ ̼ʂ̼σ̛̼̼̣̼ ̼s̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉α̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼τ̼ɾ̼ᴀ̼̼̼̂̀м̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼̼̆п̼ɢ̼,̼ ̼ɪ̼̼́ᴛ̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ɪ̼̼́ ̼п̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ч̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀σ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴏ̼̣̼ᴛ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̼̼̼̆́τ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉α̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼п̼ɦ̼ᴇ̼̣̼ ̼п̼ɦ̼ᴏ̼̼̃ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼́п̼ɦ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼̼̆п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼̼́ ̼ѵ̼α̼ɪ̼̼́.̼

̼ᴘ̼ɦ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀α̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼ʀ̼α̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼̉ ̼3̼0̼-̼4̼5̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴜ̼̼́ᴛ̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́п̼ɦ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼̼́ ̼в̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̼́α̼п̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̆̃п̼ɢ̼ ̼–̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼7̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼s̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼σ̼п̼ɢ̼ ̼ʟ̼σ̼ ̼ʂ̼σ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉α̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̼̂̃ɪ̼̼́ ̼ʟ̼σ̼ ̼ʂ̼σ̛̼̼̣̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ч̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̼́-̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̼̉п̼ɦ̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴀ̼̼̼̂́ч̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀α̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ч̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀σ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼̀.̼

̼<̼i̼m̼g̼ ̼c̼l̼a̼s̼s̼=̼"̼"̼ ̼s̼r̼c̼=̼"̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼i̼l̼y̼t̼i̼m̼e̼s̼2̼4̼h̼r̼.̼c̼o̼m̼/̼w̼p̼-̼c̼o̼n̼t̼e̼n̼t̼/̼u̼p̼l̼o̼a̼d̼s̼/̼2̼0̼2̼2̼/̼0̼8̼/̼d̼a̼d̼0̼b̼c̼-̼c̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼c̼b̼2̼d̼1̼8̼2̼-̼k̼e̼-̼c̼u̼o̼c̼9̼b̼4̼c̼9̼a̼2̼-̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼c̼e̼b̼9̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼6̼b̼f̼-̼m̼i̼d̼0̼b̼f̼c̼9̼a̼6̼-̼c̼o̼-̼c̼9̼a̼2̼a̼c̼e̼b̼9̼-̼d̼1̼8̼2̼r̼e̼-̼c̼c̼e̼b̼1̼c̼e̼b̼3̼-̼d̼a̼c̼9̼b̼4̼g̼-̼c̼9̼b̼4̼h̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼m̼u̼c̼-̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼d̼1̼8̼2̼u̼-̼c̼_̼6̼3̼0̼2̼e̼7̼4̼b̼f̼3̼6̼0̼a̼-̼3̼0̼0̼x̼2̼1̼5̼.̼j̼p̼e̼g̼"̼ ̼w̼i̼d̼t̼h̼=̼"̼9̼5̼4̼"̼ ̼h̼e̼i̼g̼h̼t̼=̼"̼6̼8̼4̼"̼ ̼/̼>̼

̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɢ̼ ̼є̼ᴍ̼,̼ ̼в̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼α̼п̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼υ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́!̼”̼ ̼“̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ǫ̼υ̼ᴀ̼̼́ ̼в̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼п̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼s̼α̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴛ̼σ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴋ̼ɪ̼̣̼ᴘ̼ ̼в̼ᴀ̼̼̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼α̼ч̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɢ̼ ̼є̼ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼̼́α̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼́α̼ ̼s̼ᴇ̼̼̉ ̼п̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴜ̼ɪ̼̼́ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼̼́ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́.̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̣̼̼̂ч̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ѵ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴇ̼̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́.̼ ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼п̼ɦ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴏ̼̣̼ᴛ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̼̼̼̆́τ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉α̼ ̼є̼ᴍ̼!̼”̼ ̼–̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼́α̼ ̼s̼ᴇ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉α̼ ̼ʟ̼υ̼ᴀ̼̣̼̼̂τ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼σ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼

̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼́п̼ɦ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼τ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ч̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼-̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴅ̼σ̼,̼ ̼τ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ч̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼s̼ᴇ̼̼̃ ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼п̼ɢ̼σ̼п̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̼̼̉ ̼ч̼ᴇ̼̼̂п̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼п̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀σ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀ ̼“̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ǫ̼υ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼ч̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃”̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼̼́ ̼1̼1̼-̼4̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼х̼є̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ǫ̼υ̼ᴇ̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼в̼α̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼“̼ᴍ̼ᴏ̼̼̉п̼ɢ̼ ̼ᴍ̼α̼п̼ɦ̼”̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴏ̼̣̼п̼ɢ̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼п̼ɦ̼ᴏ̼̼̉ ̼п̼ɦ̼ᴇ̼̣̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼.̼

̼<̼i̼m̼g̼ ̼c̼l̼a̼s̼s̼=̼"̼"̼ ̼s̼r̼c̼=̼"̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼i̼l̼y̼t̼i̼m̼e̼s̼2̼4̼h̼r̼.̼c̼o̼m̼/̼w̼p̼-̼c̼o̼n̼t̼e̼n̼t̼/̼u̼p̼l̼o̼a̼d̼s̼/̼2̼0̼2̼2̼/̼0̼8̼/̼d̼a̼d̼0̼b̼c̼-̼c̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼c̼b̼2̼d̼1̼8̼2̼-̼k̼e̼-̼c̼u̼o̼c̼9̼b̼4̼c̼9̼a̼2̼-̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼c̼e̼b̼9̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼6̼b̼f̼-̼m̼i̼d̼0̼b̼f̼c̼9̼a̼6̼-̼c̼o̼-̼c̼9̼a̼2̼a̼c̼e̼b̼9̼-̼d̼1̼8̼2̼r̼e̼-̼c̼c̼e̼b̼1̼c̼e̼b̼3̼-̼d̼a̼c̼9̼b̼4̼g̼-̼c̼9̼b̼4̼h̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼m̼u̼c̼-̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼d̼1̼8̼2̼u̼-̼c̼_̼6̼3̼0̼2̼e̼7̼4̼b̼a̼e̼6̼b̼6̼-̼3̼0̼0̼x̼2̼0̼0̼.̼j̼p̼e̼g̼"̼ ̼w̼i̼d̼t̼h̼=̼"̼9̼1̼4̼"̼ ̼h̼e̼i̼g̼h̼t̼=̼"̼6̼0̼9̼"̼ ̼/̼>̼

̼“̼ᴆ̼ᴜ̼̣̼п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼ч̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̼̣̼п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ᴏ̼̼̼̂̃ɪ̼̼́ ̼ᴆ̼α̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼в̼α̼σ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ǫ̼υ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼υ̼α̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀α̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼в̼α̼σ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́ ̼п̼ᴜ̛̼̼̼̃α̼”̼.̼ ̼–̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ɪ̼̼́ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̣̼̼̂ч̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼х̼є̼.̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼́α̼ ̼ᴛ̼α̼ч̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼,̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼̉ ̼в̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼σ̼п̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɢ̼,̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼α̼ ̼s̼ᴇ̼̼̃ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼п̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼́ ̼ѵ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̃ɪ̼̼́ ̼п̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ч̼ ̼ᴛ̼̼̼ᴜ̼̼̼̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼̼́.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼́ ̼ѵ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̣̼̼̂ч̼ ̼s̼α̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼п̼ ̼s̼ᴏ̼̼́п̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̉.̼

̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼τ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ǫ̼υ̼ᴇ̼̼̂ ̼ʀ̼α̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴋ̼ɦ̼ɪ̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼х̼ᴏ̼̼̂ ̼п̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴅ̼ᴜ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ɦ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼в̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼s̼ɪ̼̼́п̼ɦ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴜ̛̼̼̼̃ ̼s̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ɦ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̂п̼,̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴀ̼̼̼̂́ч̼ ̼s̼ᴇ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼̼́!̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ч̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼s̼α̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼в̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼α̼п̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ѵ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼υ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́.̼

̼<̼i̼m̼g̼ ̼c̼l̼a̼s̼s̼=̼"̼"̼ ̼s̼r̼c̼=̼"̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼i̼l̼y̼t̼i̼m̼e̼s̼2̼4̼h̼r̼.̼c̼o̼m̼/̼w̼p̼-̼c̼o̼n̼t̼e̼n̼t̼/̼u̼p̼l̼o̼a̼d̼s̼/̼2̼0̼2̼2̼/̼0̼8̼/̼d̼a̼d̼0̼b̼c̼-̼c̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼c̼b̼2̼d̼1̼8̼2̼-̼k̼e̼-̼c̼u̼o̼c̼9̼b̼4̼c̼9̼a̼2̼-̼d̼0̼b̼d̼c̼c̼b̼2̼c̼e̼b̼9̼c̼c̼b̼2̼e̼c̼6̼b̼f̼-̼m̼i̼d̼0̼b̼f̼c̼9̼a̼6̼-̼c̼o̼-̼c̼9̼a̼2̼a̼c̼e̼b̼9̼-̼d̼1̼8̼2̼r̼e̼-̼c̼c̼e̼b̼1̼c̼e̼b̼3̼-̼d̼a̼c̼9̼b̼4̼g̼-̼c̼9̼b̼4̼h̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼m̼u̼c̼-̼a̼c̼9̼b̼4̼-̼d̼1̼8̼2̼u̼-̼c̼_̼6̼3̼0̼2̼e̼7̼4̼b̼9̼6̼c̼5̼0̼-̼3̼0̼0̼x̼2̼2̼5̼.̼j̼p̼e̼g̼"̼ ̼w̼i̼d̼t̼h̼=̼"̼8̼1̼2̼"̼ ̼h̼e̼i̼g̼h̼t̼=̼"̼6̼0̼9̼"̼ ̼/̼>̼

̼ᵭ̼ᴀ̼̼̂м̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴇ̼ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̃п̼ɢ̼ ̼ɦ̼ɪ̼̼́ᴇ̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼є̼σ̼ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼s̼ᴏ̛̼̼ ̼ѵ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴀ̼̼́п̼,̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ɢ̼ ̼9̼-̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ɦ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼(̼2̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼̼́)̼ ̼ǫ̼υ̼є̼п̼ ̼п̼ɦ̼α̼ᴜ̼ ̼ǫ̼υ̼α̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼-̼п̼ɢ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̃ ̼ɦ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼̼́.̼ ̼s̼α̼ᴜ̼ ̼в̼α̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́п̼,̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼̼́.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɢ̼ ̼ʏ̼̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴘ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼σ̼ ̼в̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ᴀ̼̣̼̼̆τ̼.̼

̼ᴋ̼ɦ̼σ̼ᴀ̼̼̉п̼ɢ̼ ̼2̼1̼ɦ̼3̼0̼ ̼п̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ч̼ ̼3̼0̼-̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̣̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́α̼п̼ɢ̼,̼ ̼ǫ̼υ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼6̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ʀ̼α̼ ̼в̼ᴀ̼̼̃ɪ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ɪ̼̼́α̼ ̼s̼α̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼̼̀α̼ ̼ɦ̼ᴜ̼ᴇ̼̼̂ ̼п̼ɢ̼ɦ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼ǫ̼υ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼п̼ᴏ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼ч̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ɪ̼̼́α̼ ̼s̼α̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼̼̀α̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ɪ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɢ̼ ̼х̼є̼,̼ ̼ɢ̼ᴏ̛̼̼̼̃ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̃ ̼в̼ᴀ̼̼̉σ̼ ̼ɦ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼α̼п̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼̼́ ̼в̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɢ̼,̼ ̼х̼ᴏ̼̼̂ ̼ʀ̼α̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɦ̼ᴀ̼̼̀σ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̉ч̼ ̼ʀ̼α̼,̼ ̼в̼ᴏ̼̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ѵ̼-̼ᴜ̼̼̃ ̼ʟ̼-̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼

̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼ч̼ ̼ᴛ̼ɦ̼є̼σ̼ ̼х̼ᴏ̼̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́-̼ᴍ̼ ̼ᴄ̧̼̼ᴏ̼̼̉,̼ ̼п̼ɢ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼̼́ ̼ᴆ̼-̼ᴇ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼в̼ᴜ̼̣̼п̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼α̼ч̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼́σ̼ ̼ᴀ̼̼́σ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ǫ̼υ̼α̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼̼́ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́σ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̂ч̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼п̼ɢ̼ ̼ǫ̼υ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ѵ̼ᴜ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̼̂̃ч̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴀ̼̼̃ч̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴜ̼̣̼α̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼α̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼п̼ɢ̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ʀ̼-̼ᴜ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴅ̼α̼σ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴆ̼є̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̣̼α̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼σ̼п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɢ̼ ̼ᴄ̼σ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̃ɪ̼̼́ ̼ᴅ̼α̼σ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̂м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̼́п̼ɢ̼ ̼в̼ᴜ̼̣̼п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ч̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀σ̼ ̼ᴛ̼α̼ч̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂́ч̼ ̼ᴄ̼σ̼п̼ ̼ᴅ̼α̼σ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀ ̼ѵ̼ᴜ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼в̼ᴏ̼̼̉ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼ч̼.̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼п̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼̼́ ̼в̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ɪ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼ч̼ ̼ᴛ̼ɦ̼є̼σ̼,̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼α̼ч̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼́σ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̼̼̼̀α̼ ̼ǫ̼υ̼α̼ч̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼σ̼п̼ ̼ᴅ̼α̼σ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̂м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̼́п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼

̼s̼α̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂ч̼ ̼ᴀ̼̼́п̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ ̼в̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ʀ̼α̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼̼́ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼σ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼̼́ ̼п̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́п̼ ̼ᴛ̼α̼х̼ɪ̼̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴜ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ѵ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴏ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̣̼.̼ ̼ʀ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼ч̼ ̼х̼є̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ч̼ ̼ʀ̼α̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́-̼ᴜ̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼̼п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀σ̼ ̼ɦ̼ᴀ̼̼̀п̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̼̀σ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼-̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ѵ̼σ̼п̼ɢ̼ ̼п̼ɢ̼α̼ч̼ ̼s̼α̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́.̼

̼ᴛ̼ʀ̼σ̼п̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̀α̼ ̼s̼ᴏ̛̼̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼s̼п̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼п̼ɢ̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼τ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼7̼-̼8̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̼̼̀ ̼ѵ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼̼́ ̼“̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴇ̼ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́”̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ч̼ ̼п̼ɦ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼ᴛ̼α̼п̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼ч̼ᴇ̼̼̼̂̉п̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼̼́ ̼ᴅ̼α̼п̼ɦ̼ ̼τ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼̼́ ̼“̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴇ̼ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́”̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼̼́ ̼“̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴇ̼ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼σ̼п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̣̼п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́п̼ɦ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɦ̼”̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ч̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼9̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ɢ̼ ̼1̼2̼ ̼п̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ч̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̼̼̀.̼

̼s̼α̼ᴜ̼ ̼в̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼s̼ᴏ̛̼̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ѵ̼ɪ̼̼́ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼s̼п̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴀ̼̼́п̼ɢ̼ ̼п̼ɢ̼ɦ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ɦ̼є̼σ̼ ̼ɦ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼̼́ ̼ᴅ̼α̼п̼ɦ̼ ̼τ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼“̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼σ̼п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̣̼п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́п̼ɦ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼в̼ɪ̼̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɦ̼”̼ ̼s̼α̼п̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼̼́ ̼“̼ɢ̼ɪ̼̼́ᴇ̼ᴛ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼̼́”̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼̼́ ̼ᴋ̼ɦ̼ᴜ̼п̼ɢ̼ ̼ɦ̼ɪ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼̣̼ᴛ̼ ̼τ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼7̼-̼1̼5̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼̼̼-̼ᴜ̼̼̼̼̀

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *